בס"ד

תוכנית השוואה בין רי"ף יומי לבין דף יומי

לוח רי"ף יומי רב שנתי על כל הרי"ף

מסכת

ריף דפים

ריף עמודים

שבועות

דף יומי

שבועות

ברכות

45

90

18

72

10

שבת

68

136

27.2

155

22.1

ערובין

35

70

14

104

14.8

פסחים

28

56

11

120

17.1

ר"ה

12

24

5

34

5

יומא

6

12

2.5

87

12.5

סוכה

23

46

9

55

7.8

ביצה

22

44

9

39

5.5

תענית

10

20

4

30

4.28

מגילה

16

32

6.5

31

4.2

מו"ק

18

36

7

28

4

חגיגה

0

0

0

26

4

סה"כ סרר מועד

 

 

113ש'=28ח'

 

111ש'=27ח'

יבמות

47

94

18.8

121

17.28

כתובות

65

130

26

111

15.85

גיטין

51

102

20.4

99

14.1

קידושין

33

66

13.2

81

11.5

נדרים

27

54

11

90

12.85

סוטה

0

0

0

48

7

נזיר

0

0

0

65

9.28

סה"כ סדר נשים

 

 

89.4ש'=19ח'

 

87.7ש'=19.5ח'

ב"ק

46

92

18.4

118

16.8

ב"מ

73

146

29.2

118

16.8

ב"ב

83

166

33.2

175

25

סנהדרין

20

40

8

121

17.3

מכות

4

8

1.5

23

3.3

שבועות

33

66

13.2

48

7

ע"ז

40

80

16

75

11

הוריות

0

0

0

13

2

סה"כ סדר נזיקין

 

 

119ש'=26.5ח'

 

99.2ש'=22ח'

הלכות קטנות ציצית, ס"ת, תפילין, מזוזה

14

28

5.5

0

 

חולין

48

96

19.5

141

20

בכורות

 

 

0

60

8.5

זבחים

 

 

0

119

17

כריתות

 

 

0

27

4

מנחות

 

 

0

109

15.5

מעילה

 

 

0

21

3

ערכין

 

 

0

33

4.7

תמורה

 

 

0

33

4.7

תמיד

 

 

0

9

1.5

נדה

 

 

0

72

10

סה"כ סדר קדשים

 

 

25ש'=5.5ח'

 

93.4ש'=20.5ח'

סה"כ ש"ס

 

 

6.5 שנים

 

7.4 שנים

יש להוסיף 32 ימי חג בשנה שה שבהם לא לומדים רי"ף. על פני 6.5 שנים זה כ200 ימים שהם כ29 שבועות שהם כ 7 חודשים.

 

 

 

 

 

 

 
© Created by Eliaou Krief and Ouriel Halimi | reproduction interdite même partielle